Rabu, 18 Maret 2009

Pupuh Dangdanggula


Pupuh Dangdangdula memiliki 10 baris dengan pola rima:
Baris Pertama, 10i
Baris kedua, 9a
Baris ketiga, 8e
Baris keempat, 7u
Baris kelima, 8i
Baris keenam, 6a
Baris ketujuh, 6u
Baris kedelapan, 8a
Baris kesembilan, 12i
Baris kesepuluh, 8a

Contoh Pupuh Dangdanggula

He Barudak poma sing areling
sing nyaah ka indung ka bapa
Maraneh teh matak hese
Komo nu jadi indung
Kahesean kaliwat saking
ti keur di kandungan
Matak hese wungkul
Mun dengdek kukulinciran
Waktu maneh gubrag gumelar ka lahir
Indung teh boa ajal.Simak klip pupuh balakbak berikut ini :

Baca juga:

Peribahasa Sunda
Pupuh
Pupuh Asmarandana
Pupuh Balakbak
Pupuh Dangdanggula
Pupuh Durma
Pupuh Gambuh
Pupuh Gurisa
Pupuh Juru Demung
Pupuh Kinanti
Pupuh Ladrang
Pupuh Lambang
Pupuh Magatru
Pupuh Maskumambang
Pupuh Mijil
Pupuh Pangkur
Pupuh Pucung
Pupuh Sinom
Pupuh Wirangrong
Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...